संघ वन्दनाको अर्थ

सुपटिपन्नो, भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, ञायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो ।
यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गला एस भगवतो सावक संघो,आहुनेय्यो, पाहुनेय्यो, दक्खिनेय्यो अञ्जलिकरणीयो, अनुत्तरं पुञ्ञक्खेत्तं लोकस्सा’ति ।
संघ वन्दनाको अर्थ :-
१) सुपटिपन्नो – उनी भगवान बुध्दका श्रावक संघहरू जस्तो उपदेश गर्नु भएको हो, त्यस्तै आचरण गर्नु हुने ।

 

२) उजुपटिपन्नो – सोझो आचरण गर्नु हुने ।


३) ञायपटिपन्नो – निर्वाणको हेतुले आचरण गर्नुहुन्छ lयस्ता मार्ग चार फल चार हिसाबले जुन चार जोडा उत्तम पुरूषहरू हुनुहुन्छ, वहाँहरू एक एकको हिसाबले आठ जना पुद्गलहरू हुनुहुन्छ ।


४) सामीचिपटिपन्नो -भगवानबुध्दका श्रावकसंघ उचित मार्गमा लागेका ।


५) आहुनेय्यो – वहाँहरू आवाहन गर्न योग्य हुनुहुन्छ ।


६) पाहुनेय्यो – पाहुना सत्कार गर्न योग्य हुनुहुन्छ ।


७) दक्खिनेय्यो – निर्वाण सम्मको विश्वास राखी दिएको दानलाई ग्रहण गर्न योग्य;_ हुनुहुन्छ ।


८) अञ्जलि करणीयो – उत्तम फल दिनेआशाले हात जोडी बिन्ति गर्न योग्य हुनुहुन्छ ।


९) अनुत्तरो पुञ्ञक्खेतं लोकस्स – ब्रम्ह:,देव,मनुष्य तिनै लोकको बेजोड भएको पुण्यरूपी बिउ रोप्न अति उत्तम खेत समान हुनुहुन्छ ।


त्यस्ता आठ पद्गल महासंघलाई नमस्कार ।

संकलन तुल्सिकाजी मानन्धर