Madhyam Marg

Madhyam Marga : Motilal Shilpakar

Madhyam Marg

Madhyam Marga : Motilal Shilpakar

Madhyam Marga : Dr Chandrakala Ghimere

Madyam Margha Pushpa Ratna Shakya

Madhyam Margha with Dr Ramesh Dhungel

Madhyam Margha Dr Gautam Bir Bajracharya

Madhyam Margha wiht Dr Suman K Tuladhar