Madhyam Marg

Devkaji Shakya

Madhyam Marg

Devkaji Shakya

Aashesh Malla

Ajit Man Tamang

Dr Tritha Manandhar

Subarna Shakya

Madhyam Marga : Motilal Shilpakar