धर्म देशना

Anuja Gurama : Episode 1

धर्म देशना

Description

Anuja Gurama : Episode 1

Bhikshu Sonam Gyurme

Bhikku Sonam Tamang

Bhikku Siddhartha

Bhikkhu Sumedh : Episode 3

Bhikkhu Pajnaratna : Episode 2