बुद्ध पूजा

Bhikshu Dharmamurti: Kimdol Vihara

बुद्ध पूजा

description

Anuja Guruma at Kuleswor

Dhammapal Bhikkhu(Phrakhru shobhan dharmapal Mahathero)

Bhikshu Dharmamurti: Kimdol Vihara