Rajesh Shakya

Rajesh Shakya

Rajesh Shakya

Bharat Shakya talks with Rajesh Shakya, the chairperson of Young Men’s Buddhist Association about his organization and activities.

Bidyadhar Mahayogi RatnaShree Guru

Hari Narayan Malla

Dr. Shanker Thapa

Dr. Milan Ratna Shakya

Dr. Junu Basukala

Dr Naresh Man Bajrachrya