Bhikshu Sonam Gyurme

Bhikshu Sonam Gyurme

Bhikshu Sonam Gyurme

Anuja Gurama : Episode 1

Bhikku Sonam Tamang

Bhikku Siddhartha

Bhikkhu Sumedh : Episode 3

Bhikkhu Pajnaratna : Episode 2

Bhikkhu Pajnaratna : Episode 1