Bhikku Siddhartha

Bhikku Siddhartha

Bhikku Siddhartha

Anuja Gurama : Episode 1

Bhikshu Sonam Gyurme

Bhikku Sonam Tamang

Bhikkhu Sumedh : Episode 3

Bhikkhu Pajnaratna : Episode 2

Bhikkhu Pajnaratna : Episode 1