Bhikkhu Pajnaratna : Episode 1

Bhikkhu Pajnaratna : Episode 1

Bhikkhu Pajnaratna : Episode 1

Anuja Gurama : Episode 1

Bhikshu Sonam Gyurme

Bhikku Sonam Tamang

Bhikku Siddhartha

Bhikkhu Sumedh : Episode 3

Bhikkhu Pajnaratna : Episode 2